Deze algemene voorwaarden zijn ook als pdf te downloaden. Algemene voorwaarden voor wholesale Huisje van Katoen

Inhoudsopgave:
Artikel 01 - Definities
Artikel 02 - Identiteit van Huisje van Katoen Artikel 03 - Toepasselijkheid
Artikel 04 - Het aanbod
Artikel 05 - De overeenkomst
Artikel 06 - De prijs
Artikel 07 - Conformiteit en garantie
Artikel 08 - Aansprakelijkheid
Artikel 09 - Levering en voering
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Klachten
Artikel 12 - Overige

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of

  bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Huisje van Katoen;

 2. Dag: kalenderdag;

 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat afnemer of Huisje van Katoen in staat stelt om

  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informeert mogelijk maakt;

 4. Huisje van Katoen; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand)

  aan afnemer aanbiedt;

 5. Overeenkomst; een overeenkomst waarbij in het kader van een door Huisje van Katoen

  georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van

  de overeenkomst;

 6. Techniek: voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

  een overeenkomst, zonder dat afnemer en Huisje van Katoen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

  samengekomen;

 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ wordt ook

  elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 - Identiteit van Huisje van Katoen

Yvonne van Drunen - Huisje van Katoen Nieuweweg 90
1431 AH Wormer info@huisjevankatoen.nl www.huisjevankatoen.nl

06-18846503
Kvk; 66719976
BTW:
NL001878007B66

 

Pagina 1 van 4

Voorwaarden Wholesale Huisje van Katoen

2018v001

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Huisje van Katoen en op elke tussen Huisje van Katoen en afnemer tot stand gekomen overeenkomst;

 2. Indien afnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, dan is Huisje van Katoen gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen, zonder dat zij daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is;

 3. Algemene voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;

 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen nadat partijen dit schriftelijk zijn

  overeengekomen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoenden gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als Huisje van Katoen gebruik maakt van afbeeldingen zijn dezen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Huisje van Katoen niet;

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat voor de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

 2. indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd afnemer onverwijld langst elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door afnemer is bevestigd, kan Huisje van Katoen de overeenkomst ontbinden;

 3. Huisje van Katoen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Huisje van Katoen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

 4. Huisje van Katoen zal bij het product of dienst aan afnemer de volgende, schriftelijke of op zodanig wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeladen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 6 - De prijs

 1. Huisje van Katoen behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, onder meer maar niet uitsluitend wijzigingen als gevolgd van veranderingen in btw-tarieven en/of wijzigingen de prijzen van leveranciers;

 2. In afwijking van het vorige lid kan Huisje van Katoen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar afnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en btw;

 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Huisje van Katoen niet.

Pagina 2 van 4 Voorwaarden Wholesale Huisje van Katoen 2018v001

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. Huisje van Katoen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Huisje van Katoen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;

 2. Afnemer en diens klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van schuld, geldt er geen garantie;

 3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient afnemer contact met Huisje van Katoen op te nemen voor een passende oplossing;

 4. Barbante is een gerecycled garen dat niet opnieuw chemisch gereinigd wordt of opnieuw wordt geverfd. Door de samenstelling van ca 80% katoen en ca 20% andere vezels kunnen kleur en textuur in verschillende batches afwijken. Klachten over afwijkingen van kleur en textuur zullen niet in behandeling genomen worden;

 5. Vanaf moment van ontvangst producten ligt de verantwoordelijkheid bij afnemer. Afnemer gaat zorgvuldig met producten om, zodat ze in goede staat blijven. Eventuele klachten na verkoop aan afnemer in winkel zijn de verantwoording van afnemer. Huisje van Katoen is hier niet verantwoordelijk voor en is niet verplicht om voor vervanging van garen te zorgen of een andere oplossing voor klachten te bieden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Huisje van Katoen kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming;

 2. De aansprakelijkheid van Huisje van Katoen overstijgt nooit het factuurbedrag;

 3. Huisje van Katoen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van afnemer, gederfde winst,

  gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan

  wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst door Huisje van Katoen;

 4. Huisje van Katoen biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde

  of in het kader van de overeenkomst te leveren of geleverde producten;

 5. Huisje van Katoen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat

  Huisje van Katoen is uitgegaan van door of vanwege afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Huisje van Katoen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door afnemer;

 6. Huisje van Katoen heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van afnemer ongedaan te maken of te beperken;

 7. Afnemer vrijwaart Huisje van Katoen tegen en stelt Huisje van Katoen schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen;

 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet waneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Huisje van Katoen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Huisje van Katoen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan Huisje van Katoen kenbaar heeft gemaakt;

 3. Huisje van Katoen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, na ontvangen betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht;

 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Huisje van Katoen tot het moment dat bestelling ter beschikking is gesteld aan bezorgdienst;

Pagina 3 van 4 Voorwaarden Wholesale Huisje van Katoen 2018v001

 

5. Huisje van Katoen heeft en behoudt het auteursrecht op alle door Huisje van Katoen gecreëerde producten, waaronder in ieder geval de ontwerpen van haakpakketten gepubliceerd op de website van Huisje van Katoen

Artikel 10 - Betaling

1. Afnemer ontvangt van Huisje van Katoen een factuur na geaccepteerde bestelling. De factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen betaald te worden. Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Huisje van Katoen de overeenkomst ontbinden of opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Huisje van Katoen zal afnemer hiervan eerst op de hoogte stellen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klanten kunnen door afnemer via een e.mail naar info@huisjevankatoen.nl aan Huisje van

  Katoen bekend worden gemaakt;

 2. Bij afnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Huisje van Katoen binnen de termijn van 14 dagen geantwoorde met een bericht van ontvangt en een indicatie wanneer afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

 3. Bij een ingediende klacht door afnemer wordt de betalingsverplichting van afnemer niet opgeschort.

Artikel 12 - Overige bepalingen

 1. Op de producten geldt een BTW tarief van 21%;

 2. Eventuele kortingscode’s zijn alleen van toepassing op garen, m.u.v. de sale pagina, tenzij

  anders wordt afgesproken. Wordt een kortingscode toch toegepast op een ander artikel is

  Huisje van Katoen gerechtigd de bestelling te annuleren;

 3. Huisje van Katoen levert geen display materiaal, kleurenkaarten of reclame uitingen voor de

  winkel;

 4. Producten zijn (vooralsnog) niet voorzien van barcode of prijs;

 5. Als Huisje van Katoen zichzelf vertegenwoordigd op een beurs is het niet toegestaan aan

  afnemer om het garen van Huisje van Katoen op diezelfde beurs te verkopen;

 6. Afnemer is vrij om product foto’s van de webshop van Huisje van Katoen te gebruiken;

 7. Huisje van Katoen behoudt zicht het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of

  aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig door Huisje van Katoen aan afnemer medegedeeld;

 8. Op overeenkomst en andere rechtsbetrekkingen tussen Huisje van Katoen en afnemer is

  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. “Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland”.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Aanbieding

Kussen Isabell € 23,90 € 22,50
© 2016 - 2020 Huisje van Katoen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.